Leverans- och garantivillkor

 
Allmänna villkor angående leverans och garanti mm – Alcon Högtryckstvättar AB
1. Avtals ingående och avtalsinnehåll
Såväl skriftliga som muntliga avtal är bindande köpare och säljare emellan. Om ej annat avtalats gäller för utrustningen:
[X] NL 01 vid köp av maskiner med nedanstående ändringar i punkt 2-4,
[ ] NLM 02 vid köp av fasta anläggningar med nedanstående ändringar i punkt 2-4,
[ ] Nedanstående särskilda villkor under punkten 5 för fasta kundanpassade anläggningar.
2. Garantier
Alcon högtryckstvättar garanterar funktionen hos delar som tillhör utrustningen under 12 månader från inköpsdatum endast under förutsättning att köparen uppvisar inköpsbevis med inköpsdatum (kassakvitto, fraktsedel och faktura). Detta skall uppvisas vid någon av Alcons auktoriserade serviceverkstäder i samband med krav på garantireparation.
3. Begränsningar i garantin
Garantin begränsas till kostnadsfri reparation av defekta delar som beror på material eller fabrikationsfel. Defekta delar skall transporteras till säljaren och frakten bekostas av köparen. Garantin medger inte byte av maskinen utan endast utbyte av trasiga delar.
Garantin omfattar inte följande situationer:
1. Delar som utsätts för normalt slitage under användning samt slangar, munstycken, utvändiga ventiler.
2. Delar som skadats till följda av slarv eller olämplig användning.
3. Skador på produkten till följd av åsidosättande av bruks- eller underhållsinstruktioner.
4. Skada till följda av bruk av andra delar än originaldelar eller originaltillbehör eller till följd av reparation som utförts av ej auktoriserad personal.
5. Skada som orsakats av inkorrekt strömtillförsel eller annat bränsle än vad som specificeras i instruktionsmanualen.
6. Skada på produkten till följd av olämpligt transportsätt.
7. Om garantikrav inte åtföljs av daterat inköpsbevis.
8. Om serienumret på märkplåten har ändrats eller saknas.
9. Garantin täcker inte arbete som installation, anslutning till andra system eller underhåll som beskrivs i instruktionsmanualen.
10. Garantin gäller ej frostskador.
4.Om garantiåtagandena
1. Om garantireparation utförs hos kunden debiteras res- och arbetstid enligt gällande taxa.
2. Utförs reparationen hos tekniskt servicecenter som godkänts av tillverkaren ansvarar kunden för transportrisken om maskinen skickas direkt och servicecentret om maskinen hämtas hos kunden.
3. Ingen ersättning medges för någon typ av skada till följd av påtvingat stillestånd av maskinen såsom person eller tingskada, driftstopp inkl produktionsförlust eller liknande.
4. Tvister angående garantin undantar inte kunden från något ansvar, särskilt inte angående betalningsvillkoren.
5. Garantin upphör att gälla om kunden inte uppfyller betalningsvillkoren.
5. Särskilda villkor för kundanpassade fasta anläggningar
För anläggningar som särskilt kundanpassats gäller inga garantier från säljaren avseende funktion m.m. Köparen står risken för den anläggning som man köper eftersom den utformats enligt köparens önskemål.